Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής καλούμενη «Πολιτική») περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «PORTAL OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «PORTAL OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Πρατίνου, αρ. 62, (εφεξής καλούμενη «Εταιρεία»), λειτουργώντας ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας, επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα (εφεξής «Δεδομένα») στο πλαίσιο οργάνωσης, υλοποίησης και ολοκλήρωσης του Forum με τίτλο «Syniparxis Forum» (εφεξής «Forum»). Για οποιαδήποτε απορία σας, σχετικά με την επεξεργασία των Δεδομένων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο email: info@portalsd.gr με Θέμα: «Προσωπικά Δεδομένα».

Το “Syniparxis Forum 2021” έχει ως στόχο τη δημιουργία μιας στοχευμένης συζήτησης για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στη σύγχρονη και μελλοντική Ελλάδα. Οι δραστηριότητες της Εταιρείας στο πλαίσιο επίτευξης του εν λόγω “Forum” αναπτύσσονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ως εξής:

α) ενημέρωση επιμόρφωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη,

β) παράθεση ομιλιών – διαλέξεων, ανάπτυξη συζητήσεων και προβληματισμός  με σκοπό την ανάδειξη και παρουσίαση των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης, 

γ) παράθεση ερωτήσεων σχετικών με τις θεματικές ομιλίες που αναπτύσσονται,

δ) προβολή βιντεοσκοπημένου υλικού και εικόνων,

ε) απασχόληση εθελοντών προς κάλυψη των εκάστοτε αναγκών κατά την  υλοποίηση, κατά τη διάρκεια και κατά την ολοκλήρωση του “Forum”.

στ) σύναψη συμφωνιών σχετικών με την αποδοχή χορηγιών (χρηματικών και μη) προς κάλυψη των οικονομικών αναγκών του εν λόγω “Forum” και της Εταιρείας που το πραγματοποιεί.

Ο όρος «Δεδομένα» αναφέρεται σε κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο, όπως όνομα, αριθμός ταυτότητας, δεδομένα θέσης, επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή ένας ή περισσότεροι παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

Επεξεργασία Δεδομένων αποτελεί κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διόρθωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Η Εταιρεία στο πλαίσιο οργάνωσης, υλοποίησης και ολοκλήρωσης του “Forum”, δύναται να συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συνεργατών της αλλά και εν γένει φυσικών προσώπων με τα οποία συνεργάζεται. Για τις ανάγκες πραγμάτωσης των σκοπών της προβαίνει στην επεξεργασία των παρακάτω προσωπικών δεδομένων:

  • Για τους εθελοντές : ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση, αριθμός ταυτότητας, ΑΦΜ, στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κινητό τηλέφωνο), εικόνες και βιντεοσκοπημένο υλικό προς δημοσίευση.
  • Για τους ομιλητές – συνεργάτες : ονοματεπώνυμο, στοιχεία ταυτότητας, ΑΦΜ, στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κινητό τηλέφωνο), πλήρες βιογραφικό σημείωμα, τίτλοι σπουδών, επίπεδο εκπαίδευσης. Επιπρόσθετα, τυχόν εικόνες, βίντεο, επιστημονικά τους άρθρα προς δημοσίευση, φράσεις.

 

Για τους χορηγούς : ονοματεπώνυμο/ επωνυμία, πατρώνυμο (σε περίπτωση φυσικού προσώπου), έδρα/ διεύθυνση, ΑΦΜ / στοιχεία ταυτότητας, στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κινητό – σταθερό τηλέφωνο), αριθμός ΓΕΜΗ (σε περίπτωση νομικού προσώπου), στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού, banners, βιντεοσκοπημένο υλικό, εικόνες και logo.

Η Εταιρεία επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί τα Δεδομένα σας, σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική. Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται Δεδομένα αποκλειστικά στο πλαίσιο οργάνωσης, υλοποίησης, προώθησης και ολοκλήρωσης του “Forum”.

Η Εταιρεία διατηρεί τα Δεδομένα σας για όσο χρόνο απαιτείται προκειμένου να υλοποιήσει τις δράσεις της, εκτός αν κριθεί  απαραίτητη παράταση του χρόνου αυτού λόγω νομικών αξιώσεων ή εννόμων υποχρεώσεων της Εταιρείας.

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

Δικαίωμα ενημέρωσης/Διαφάνεια: Έχετε το δικαίωμα να γνωρίζετε ποιος επεξεργάζεται τα Δεδομένα σας, ποια είναι αυτά και για ποιον λόγο.

Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε δωρεάν πρόσβαση στα Δεδομένα σας.

Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων και συμπλήρωσης ελλιπών στοιχείων σας.

Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»): Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή Δεδομένων, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, όπως όταν τα Δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα ή έχετε ανακαλέσει τη συγκατάθεσή σας.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να περιοριστεί η επεξεργασία των Δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων σας ως προς την επεξεργασία.

Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη μεταφορά των Δεδομένων σας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Δικαίωμα εναντίωσης: Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων σας και η Εταιρεία θα σταματήσει την επεξεργασία τους, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν του δικαιώματός σας. Εάν έχετε δηλώσει τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των Δεδομένων σας, μπορείτε να ανακαλέσετε, χωρίς αναδρομική ισχύ, την συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.

Επιπλέον, διατηρείτε το δικαίωμα υποβολής έγγραφης καταγγελίας αναφορικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ.: +30 210 6475600, email επικοινωνίας contact@dpa.gr.

Οποιαδήποτε διασύνδεση της ιστοσελίδας της Εταιρείας μέσω ειδικών υπερσυνδέσμων (links, hyperlinks, banners) με οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο τρίτων μερών δεν συνεπάγεται την εκ μέρους της Εταιρείας ανάληψη οποιασδήποτε ευθύνης για την πολιτική που ακολουθείται στο διαδικτυακό αυτό τόπο σχετικά με την προστασία και διαχείριση των προσωπικών δεδομένων.

Η Εταιρεία ανταποκρίνεται στα αιτήματα σας δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός  ενός μηνός από τότε που θα λάβει το αίτημα σας. Αν, όμως, το αίτημα σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων θα ενημερωθείτε εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβει παράταση η Εταιρεία άλλων δύο μηνών εντός των οποίων θα σας απαντήσει.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο email: info@portalsd.gr με Θέμα: Εξέλιξη Αιτήματος  ή να καλείτε στο τηλέφωνο +30.210.72.99.964

Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ και ο Ν. 4624/2019 και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν διαφορές που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

Η Εταιρεία ενημερώνει την παρούσα Πολιτική όποτε το κρίνει αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα Δεδομένα σας, θα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας η επικαιροποίηση της παρούσας, προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ και η Εταιρεία θα σας ειδοποιεί με κάθε πρόσφορο τρόπο. Η Εταιρεία σας ενθαρρύνει να διαβάζετε ανά τακτά διαστήματα την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας.