Όροι και Προϋποθέσεις

Οι εν λόγω Όροι και Προϋποθέσεις περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «PORTAL OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «PORTAL OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Πρατίνου, αρ. 62, (εφεξής καλουμένη «Εταιρεία»), προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους παρόντες Όρους & Προϋποθέσεις Χρήσης, τους οποίους οι επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου του Forum με τίτλο «Syniparxis Forum» (εφεξής «Forum») και/ή οι λήπτες του newsletter θα πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά.

Το συνολικό περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου  του Forum με τίτλο «Syniparxis Forum» (εφεξής «Forum») και του newsletter, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών και βίντεο είναι αποκλειστικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας ή τρίτων, προστατεύεται από τις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας διατάξεις και διατίθεται στους επισκέπτες του παρόντος διαδικτυακού τόπου και το newsletter αυστηρά για μη εμπορική, προσωπική χρήση. Όλα τα σήματα που εμφανίζονται στον διαδικτυακό τόπο και το “Forum” ανεξαρτήτως εάν εμφανίζονται με κοινά γράμματα ή σύμβολα ή απεικονίσεις, αποτελούν σήματα της Εταιρείας ή τρίτων, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Η χρήση και/ή η παραποίηση των σημάτων αυτών απαγορεύεται αυστηρά και συνιστά παράβαση της νομοθεσίας περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, περί σημάτων, περί αθέμιτου ανταγωνισμού κ.λπ. Σας ενημερώνουμε ότι η Εταιρεία μας προτίθεται να προστατεύσει ενεργά και δυναμικά το σύνολο των δικαιωμάτων της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (downloading), μετάφραση, τροποποίηση και γενικά χρήση με οποιονδήποτε τρόπο του συνόλου ή μέρους του περιεχομένου και των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένου του newsletter , για οποιονδήποτε σκοπό πλην της αυστηρά μη εμπορικής, προσωπικής χρήσης, χωρίς την προηγούμενη, έγγραφη άδεια της Εταιρείας. Η Εταιρεία λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο προκειμένου το κάθε είδους και μορφής περιεχόμενο που διατίθεται μέσω του παρόντος “Forum” της και του newsletter της να μην προσβάλει σε καμία περίπτωση δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων και δη είτε εν γνώσει είτε εν αγνοία, με ή άνευ υπαιτιότητας των συντακτών και συνεργατών της. Σε περίπτωση δε που θεωρείτε ότι οποιαδήποτε ανάρτηση ή στοιχείο του παρόντος διαδικτυακού τόπου προσβάλλει δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικό δικαίωμα, παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε έγγραφη γνωστοποίηση κατά τις διατάξεις του άρθρου 66Ε του ν. 2121/1993 στο e-mail: info@portalsd.gr με Θέμα: “Προσβολή Δικαιωμάτων”, προσδιορίζοντας τα δικαιώματα που υποστηρίζετε ότι προσβάλλονται, το ακριβές περιεχόμενο, απόσπασμα ή στοιχείο δια του οποίου πραγματοποιείται η προσβολή, ει δυνατόν, τις διατάξεις του νόμου που κατά την άποψή σας παραβιάζονται, τους όρους υπό τους οποίους θεωρείτε ότι μπορεί να αρθεί η προσβολή και τα στοιχεία επικοινωνίας του αρμόδιου για το ζήτημα προσώπου σας. Η Εταιρεία μας θα καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια για να ερευνήσει και να ανταποκριθεί χωρίς καθυστέρηση στο αίτημά σας. Ενδέχεται, στον παρόντα διαδικτυακό τόπο, μέσω του newsletter , να γίνεται περιορισμένη αναπαραγωγή έργων εικόνας ή ήχου στο πλαίσιο της διεξαγωγής του “Forum” αποκλειστικά για λόγους ενημέρωσης ή διαφήμισης υπό τους όρους που θέτουν οι ίδιοι οι δημιουργοί ή οι διοργανωτές.

O επισκέπτης οφείλει να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις και να απέχει από κάθε παράνομη, κακόπιστη ή καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του “Forum”.

Ο παρών διαδικτυακός τόπος και το newsletter απευθύνονται σε ενηλίκους, οι δε έχοντες την επιμέλεια ανηλίκων οφείλουν να ελέγχουν την πρόσβαση αυτών στο διαδίκτυο. Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία, υλική ή μη, προκληθεί από τυχόν πρόσβαση ανηλίκων στον διαδικτυακό τόπο, στις υπηρεσίες αυτού.

Η Εταιρεία διενεργεί αυστηρό ποιοτικό έλεγχο και έλεγχο ακρίβειας, ορθότητας, σαφήνειας και πληρότητας των πληροφοριών και του περιεχομένου  του newsletter και του “Forum”, ωστόσο δεν εγγυάται ούτε υπόσχεται την ανά πάσα στιγμή ακρίβεια, ενημερότητα ή πληρότητα αυτών.

Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία του επισκέπτη του παρόντος διαδικτυακού τόπου και/ή αποδέκτη του newsletter , συμπεριλαμβανομένης κάθε θετικής ή αποθετικής, υλικής ή μη, ηθικής βλάβης ή ζημίας που τυχόν προκληθεί από ενέργεια ή παράλειψη οιουδήποτε συνεργαζόμενου στο διαδικτυακό τόπο προσώπου και οφειλόμενης, ενδεικτικά, στην πρόσβαση, χρήση ή αδυναμία χρήσης του διαδικτυακού τόπου ή του newsletter, στη μη ορθότητα ή μη πληρότητα του περιεχομένου τους, μη διαθεσιμότητα ή μη καταλληλότητα των παρεχόμενων πληροφοριών και υπηρεσιών.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για την πρόκληση οποιασδήποτε ζημίας από τυχόν μετάδοση ιού, κακόβουλου λογισμικού ή άλλων επιζήμιων στοιχείων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και εν γένει ηλεκτρονικό εξοπλισμό του επισκέπτη της, του χρήστη των υπηρεσιών της και/ή παραλήπτη του ομώνυμου newsletter. Ομοίως δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες του παρόντος διαδικτυακού  τόπου ή των servers της θα είναι αδιάκοπες ή απαλλαγμένες από κάθε είδους σφάλμα.

Απόψεις και γνώμες που διατυπώνονται σε διάφορες δημοσιεύσεις, κείμενα, εικόνες, βίντεο, διαλέξεις, συζητήσεις του “Forum” αποτελούν απόψεις και γνώμες των προσώπων που τις εκφέρουν και όχι του διαδικτυακού μας τόπου. Η Εταιρεία ομοίως δεν ευθύνεται για ενέργειες, παραλείψεις και/ή πταίσμα των συνεργατών – εθελοντών – ομιλητών – χορηγών του “Forum”. Σε κάθε περίπτωση, αν θεωρείτε ότι προσβάλλεται οποιοδήποτε δικαίωμά σας ή ότι περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου ή του newsletter είναι αντίθετο σε οποιαδήποτε διάταξη του νόμου, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε σχετικά μαζί μας στο e-mail: info@portalsd.gr

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον διαδικτυακό τόπο του “Forum” και το newsletter δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση, άμεσα ή έμμεσα, υπόδειξη προς ενέργεια ή παράλειψη, συμβουλή ή προτροπή.

Ο διαδικτυακός τόπος και τα newsletters μας περιλαμβάνουν συνδέσμους (links), υπερσυνδέσμους (hyperlinks), διαφημιστικά banners και εν γένει αναφορές (από κοινού οι “σύνδεσμοι”) σε διαδικτυακούς τόπους, πλατφόρμες ή εφαρμογές τρίτων (από κοινού “διαδικτυακοί τόποι τρίτων”), ο έλεγχος των οποίων δεν ανήκει στην Εταιρεία. Η Εταιρεία δεν συνδέεται με τους διαδικτυακούς τόπους τρίτων με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ούτε αντλεί οποιοδήποτε όφελος από την τοποθέτηση των συνδέσμων.

Οποιοσδήποτε σύνδεσμος προς διαδικτυακό τόπο τρίτου παρέχεται για τη διευκόλυνση και/ή πληρέστερη ενημέρωση του χρήστη και η Εταιρεία δεν αποδέχεται ούτε ευθύνεται για το περιεχόμενο, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται (όπως ενδεικτικώς διαφήμιση ή πώληση) μέσω των τόπων αυτών, ούτε για την οικεία πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και την πνευματική ιδιοκτησία τρίτων και εν γένει για την καταλληλότητα, διαθεσιμότητα, ορθότητα, ακρίβεια και πληρότητα του περιεχομένου τους. Σας καλούμε να είστε προσεκτικοί και να ελέγχετε τους όρους χρήσης και πολιτικές (απορρήτου, cookies) που διέπουν τους διαδικτυακούς τόπους τρίτων, καθώς ενδέχεται να διαφέρουν σημαντικά από τους δικούς μας. Για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί κατά την επίσκεψη/χρήση διαδικτυακού τόπου τρίτου, οι επισκέπτες οφείλουν να απευθύνονται απευθείας στους αντίστοιχους παρόχους.

Ο διαδικτυακός τόπος  του “Forum” και το newsletter μας είναι συμβατός με την ελληνική νομοθεσία και το κοινοτικό δίκαιο. Το δίκαιο άλλων χωρών ενδέχεται να είναι διαφορετικό, οι δε χρήστες είναι υπεύθυνοι για την τήρηση των νόμων της χώρας/των χωρών στους οποίους υπόκεινται.

Οι ανωτέρω Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης του διαδικτυακού τόπου του “Forum” και του newsletter, καθώς και οποιαδήποτε δικαιώματα ή υποχρεώσεις θεμελιώνονται ή απορρέουν από αυτά, ερμηνεύονται με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών και διέπονται από το ελληνικό και το κοινοτικό δίκαιο. Κάθε διαφορά ή αμφισβήτηση που τυχόν προκύψει από ή σε σχέση με τη χρήση και το περιεχόμενο της του διαδικτυακού τόπου του “Forum” υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών.

Τυχόν ακυρότητα όρου ή διάταξης εκ των ανωτέρω δεν επηρεάζει την ισχύ των λοιπών όρων.

>Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί οποτεδήποτε και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια τους παρόντες Όρους & Προϋποθέσεις Χρήσης. Οποιαδήποτε αναθεώρηση θα ισχύει από τη δημοσίευσή της στον παρόντα διαδικτυακό τόπο, ενώ θα υπάρχει σαφής ένδειξη με την ημερομηνία της τελευταίας ενημέρωσης. Παρακαλούμε να ελέγχετε τακτικά τους παρόντες Όρους & Προϋποθέσεις Χρήσης, ώστε να είστε ενήμεροι για τυχόν τροποποιήσεις ή επικαιροποιήσεις αυτών.

Εφόσον εξακολουθείτε να επισκέπτεστε τον διαδικτυακό τόπο  του “Forum” και/ή να κάνετε χρήση των υπηρεσιών μας, τεκμαίρεται ότι έχετε διαβάσει, έχετε κατανοήσει και αποδέχεστε ανεπιφύλακτα οποιαδήποτε αναθεώρηση των παρόντων Όρων & Προϋποθέσεων Χρήσης, η οποία προσηκόντως έχει αναρτηθεί στον παρόντα διαδικτυακό τόπο.